Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 20-05:

Geboren:
1837 Theodora de Jong
1903 Johannes Theodorus van Tienhoven

Gedoopt:

Overleden:
1833 Anne Maria Meerts
1844 Louiza Elizabeth Charlotta Collée
1846 Marianna Hazina Heij
1894 Petronella Groeneweg
1916 Emma Magdalena Hilgersom
1950 Theodorus Johannes Jozephus Vijverberg
1961 Hendrika Maria Verdonk
1976 Jacobus Johannes Adrianus Vijverberg
2002 Engelina Cornelia Antonia Vijverberg

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Anthonis Leendertszn ViversberchVerwantschap met Joseph Collée

Leendert
° ?
‡ Naaldwijk, 14-12-1627
Bouman
Marytgen
° ?
‡ Naaldwijk, 13-5-1647
Engel Vijverbergh
° ± 1605
† 1655/63
Bouwman
Anthonis Viversberch
° ?
‡ Naaldwijk, 1-11-1666
Bouwman
Arie Vijverberg
° ± 1650
† Sand-Ambacht, 27-4-1739
Bouwman
Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Anthonis Viversberch.
Geslacht:Mannelijk.
Begraven:1 november 1666 te Naaldwijk. Begraven in een oud graf, 4 gulden.
Beroep:Bouwman aan de zuidweg of zuidbuurt te Naaldwijk. Tevens schepen van Naaldwijk.

Anthonis had tenminste 4 kinderen uit 2 huwelijken, maar het is niet geheel duidelijk welke echtgenote de moeder is. Alleen Leendert is vrijwel zeker van Ariaentgen. De andere 3 kinderen zijn: 2) Marya of Maertgen: Begraven 6-6-1699 in een oud graf ƒ 4.-.- te Naaldwijk. Gehuwd: 1e keer met CORNELIS JACOBSZ. EDELMAN, koren-molenaar op de mo­len te Naaldwijk, die hij koopt op 6-2-1660 van Dirck Aelbrechtsz. Vredenburch voor ses duysent ende seven hondert guldens vrij gelt. (rechtelijk archief Naaldwijk nr. 31) Begraven 19-12-1662 in een oud graf te Naaldwijk ƒ 4.-.-. Gehuwd: 2e keer voor schout en schepenen van Monster en Polanen op 22-6-1664 met Jan Pieterszn. Coutereel, ook korenmolenaar op deselve mo­len. 3) Maertgen Thonis: Overleden 28-1-1646, dochter van Anthonis Leenderts Vijverbergh, in een vriendengraf ƒ 4.-.- te Naaldwijk. 4) Begr. 28-9-1660 dochter van Thonis Leenderts. in een oud graf ƒ 4.-.-.

28 November 1662 laat Thonis een testament opstellen. Hij is bouwman te Naaldwijk en weduwnaar; hij heeft dan nog twee kinderen Marytje en Leendert, met wie hij eenige bouwneringe heeft in 'tgemeen, dat zijn de eenige erfgenamen. Leendert mag drie jaren doen over het uitbetalen van Marytje's erfportie; hij moet sijn suster oft deselver kinderen wel eene rente van vier guldens van 't hondert in een jaer betalen, vanaf de daghe van het overlijden van den testateur af. (Gemeente-archief Den Haag, notarieel archief nr. 579).

22 Augustus 1659 (rechtelijk archief Naaldwijk nr. 31): "Op huyden den 22e Augusti zestien hondert negen en vijftich bekende Dirk Aelbrechtsz. Vredenburch, wonende in den dorpe van Naeldwijck verkogt te hebben aen Reyer Corneliszn. Huysbergen ende Jan Pie-terszn. Coutereel, seeckere huys en erve mitsgaders de corenmolen staende en gelegen binnen de Heerlijckheyt Naeldwijck met alle 'tgene daer aen aert en nagelvast is en den voornoemde Huysbergen en Coutereel bekenden de naevolgende coop te accepteren opde navolgende conditien ende voorwaerden: O.a. het huys en erve wort verkocht voor eygen zijnde vrij ende onbelast met opstaende ofte uytgaende dan den heer zijn recht ende de geregtigheyt vande wint, onder conditie dat de verpondinge ende de wint d'Ac. 1600 ne­genen vijftich sal moeten werden betaelt bijden vercoopers ende coopers elcx halff ende halff, ende de molen wert te leen gehouden vande graeffelijckheyt van Hollant, voor de prijs van ƒ 7.000.- guldens. Zij beloofden op alderheijligen 1600 negen en vijftich alvast 2.000 guldens te betalen. Aldus gedaen, gepasseert en verleden binnen de heerlijckheyt Naeldwijck ten huyse van Jan Corneliszn. v. Heijningen Waert inde "Vergulde Valck", ter pre­sentie van Arent v. Leeuwen en Johannes v. Vliet, schepenen van Naeldwijck." 25 November 1659 verkoopt Dirck Aelbrechtsz. Vredenburch dezelfde molen aan Cornelis Jacobszn Edelman (de echtegenoot van Marytje Teunisdr. Vijverberch) onder dezelfde conditieën als voorgaande heeren maar voor de prijs van ƒ 6.700.-. "Op 9 mey 1673 compareerde voor mij Arent v. Sweth, openbaer notaris bij den edele Hove van Hollandt geadmiteert binnen de Hooghts Heerlijckheyt Naeld­wijck, residerende ter presentie vande naergenoemde getuygen Willem Jacobsz. Dom, oudt omtrent 74 jaeren, en Johannes v. Vliet, 40 jaeren, beyden wonende binnen Naeldwijck, de welcke attesteerden ende verclaerden, ter requisitie van Maertie Thonisdr., lest weduwe van Jan Pietersz. Coutereel, waer ende waerachtich te wesen dat ontrent tusschen 14/15 jaeren geleden sonder den precysen tijt onthouden te hebben, binnen de dorpe van Naeldwijck is geweest en heeft gewoont den persoon van Reyer Huysbergen ende als doende neffens Jan Pietersz. Coutereel, (doenmaels minderjaerige jonghman) soude hebben gecocht ofte willen coopen, van Dirck Aelbrechtsz. Vredenburch, coorenmolenaar, den coorenmoolen staende binnen Naeldwijck, op conditie en met belofte dat den voorn. Huysber­gen, naer huys ofte deselfs woonplaats soude trecken om gelt tot het betalen van de 40e penning en andere oncosten, ende alsdan de voors. coop soude accep­teren ende opdracht van voors. molen te ontfangen, dat denselven Huysbergen daarop vertrocken sijnde, sij deposanten hem noyt binne de voors. Heerlijck­heyt wederom hebben gesien, soo dat die voorn, provisionele coop is gehouden van nul ende van onwaerden." (Algemeen rijksarchief Den Haag, notarieel archief nr. 6165; is ingekort) Opmerking: Door het huwelijk met Marytje Thonisdr. Vijverbergh is Jan Couter­eel toch molenaar geworden, (maar Reyer Huysbergen kwam wel erg laat terug voor de koop!)

In het archief van de Staten van Holland, na 1572 inventarisnummer 1355 op de lijst van weerbare mannen staat dat Anthonis Leendertszn. Vijverberg een halve spiets en een zijdgeweer bezat,en zijn zoon Leendert een roer, bandelier en een zijdgeweer. En voor zijn broer Engel staat letterlijk, "en in plaats vanden zelven zijn knegt een halve spiets met zijdgeweer." Of Engel ziek was of dat het vanwege zijn functie als schepen van Naaldwijk was is niet bekend. Deze lijst was samengesteld in 1652.

Transcriptie van de huwelijksakte van Marytje Toonisdr. Vijverbergh en Jan Pieterszn. Coutereel: "Wij, schout ende schepenen der heerlickheyt Monster ende Polanen, oirconden eens jygeleyck dat voor ons gecoomen ende gecompareert sijn Jan Pieterszn. Coutereel, jonckman als bruydegom ter eenre (zijde) met Marytie Toonisdr. Vijverbergh, weduwe van Cornelis Jacobszn. Edelman, beyde woonende tot Naeltwijck als bruyd ter andere sijde, de welcke verclaerde d'een d'ander met handen ende monden trouw-beloften te hebben gedaen gevende dienvolgende hij Jan Pieterszn Coutereel, haer sijn mannelijcke ende sij Maertie Toonisdr. van Vijverbergh hem haer vrouwelijcke trouwe ende mitsdien haer refererende ende gehoorsamende als haeren wettigen man huysheer ende voogt met beloften van d'een d'ander om lieft ofte leet ofte geenderhande qualite te verlaten ofte affegaen ende sulcx inden bant des huwelijck te leeven, als wettigen man ende vrouwe volgens d'ordonnantie Godes schuldich sijn ende behoort te doen, alles ter tijt ende wijle de doot het selve huywelijck sal gescheyden hebben tot alle 'twelck sij godt tot hun getuygen nemen ende op dat hij haer luyder- huywelijck wil seegenen, sij hem aengeroepen ende gebeden hebben. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Monster heden den 22e Juny 1664." (Geteekent: door schout en schepen:) Gerrit Willemsz van Dam en Ary Claesz. Vos

Ouderlijk gezin

Vader: Leendert.
Moeder: Marytgen.
Broers en zussen:
Anthonis Viversberch.
Engel Vijverbergh.
Barbara.
Cunera (Caniertgen).
Meynsgen.
Marytgen.
Niesgen.

Eigen gezin

Vader: Anthonis Viversberch.
Moeder: Ariaentgen.
Kinderen:
Leendert Vijversbergh.

Eigen gezin

Vader: Anthonis Viversberch.
Moeder: Maertge van Santvliet.