Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 20-05:

Geboren:
1837 Theodora de Jong
1903 Johannes Theodorus van Tienhoven

Gedoopt:

Overleden:
1833 Anne Maria Meerts
1844 Louiza Elizabeth Charlotta Collée
1846 Marianna Hazina Heij
1894 Petronella Groeneweg
1916 Emma Magdalena Hilgersom
1950 Theodorus Johannes Jozephus Vijverberg
1961 Hendrika Maria Verdonk
1976 Jacobus Johannes Adrianus Vijverberg
2002 Engelina Cornelia Antonia Vijverberg

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Mees EngelsznVerwantschap met Joseph Collée

Mees
° Sassenheim,
† < 7-6-1614
Leendert
° ?
‡ Naaldwijk, 14-12-1627
Bouman
Engel Vijverbergh
° ± 1605
† 1655/63
Bouwman
Arie Vijverberg
° ± 1650
† Sand-Ambacht, 27-4-1739
Bouwman
Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Mees.
Geslacht:Mannelijk.
Geboren: te Sassenheim.
Overleden:voor 7 juni 1614

Hieronder volgt de transcriptie van de boedelscheiding van Mees Engelszn. en Marytgen Havicxdr. (*1.): "Op huyden den zevenden dach van Juno anno 1600 ende veerthien, compareerden voor mij notario publyck ende voorden ondergescreven getuygen Marytgen Havicxdr., weduwe wijlen Mees Engelszn., woonachtich tot Hillegom, met Maerten Adriaenszn., woonachtich tot Hillegom voornoemd haer gecooren voocht in desen ter eenre (zijde), ende Lenaert Meeszn., woonachtich tot Naeltwijck, eenige erfgename vande voornoemde Mees Engelszn., zijn vader, ter andere zijden verclarende dat zij comparanten met malcander waren veraccordeert, nopende de schriftinge, scheijdinge ende delinge vanden geheelen boedel ende gelden vande voornoemde Mees Engelszn. ende Marytgen Havicxdr. ende dat inder vougen ende manieren hier naevolgende, eerst is die voornoemde Marytgen Havicxdr. aenbedeelt een obligatie spreeckende op Adriaen Janszn. Hits tot Hillegom inhoudende zes hondert guldens noch een obligatie spreeckende opte zelve Adriaen Janszn. Hits, inhoudende twee hondert ende vijftich guldens, noch een obligatie spreeckende op Cornelis. Claeszn. Sgravenma inhoudende vier hondert guldens, noch een obligatie spreeckende op Dirck Willemszn. van Steenvoorde, inhoudende vier hondert guldens, noch een obligatie spreeckende op Jan Corneliszn. van Velsen, inhoudende twee hondert guldens, noch een losrentebrieve spreeckende op Mathijs Dircxzn. tot Oegstgeest, inhoudende vijf guldens ende thien stuivers sjaers verschijnende Meije losbaer met hondert guldens ende noch --------------------- een selve van vijftich guldens uyt zeeckere schulde brieve, inhoudende drie hondert -------------------- ende vijft en twintich guldens, spreeckende op Michiel Corneliszn., schipper tot Heemstede, welcke vijftich guldens te Meije dage voorleeden verscheenen was ende jegens de voorsijde Lenaert Meeszn. weder aenbedeelt is een somme van twaelf hondert guldens die hij Lenaert zelfs inde voorsijde boedel volgende zeeckere obligatie schuldich was, noch een obligatie spreeckende op Cornelis Claeszn. Korsteman, inhoudende vier hondert ende drieendertich guldens, noch een obligatie spreeckende op Cornelis Janszn. Wassenaer inhoudende hondert ende vijftich guldens, noch een obligatie spreeckende op Marytgen Cornelisdr., weduwe wijlen Dircx Huygenszn. tot Lisse, inhoudende hondert guldens, noch een obligatie spreeckende op Jan Adamszn. tot Hillegom, inhoudende vijftien guldens, noch een schult van vijftich guldens spreeckende op Louris Corneliszn. tot Warmont, ende noch een schult van vier ende twintich guldens op Michiel Harmantszn., cuyper tot Hillegom, vorder is tusschen de voorsijde comparanten int gemeen hebbende eerst de twee hondert vijfent veertich guldens uuyte voorsijde schultbrieve op Michiel Corneliszn., ende noch een obligatie spreeckende op Willem Symonszn. Tromper, wonende aenden Hogenrijndijck, inhoudende twee hondert guldens, ende zal elcx van hen ontfangen 't verloop van de obligatien die lecx hiervoren aenbedeelt zijn, te Meije dage voorleden verscheenen ende daer nae te verschijnen staende, wijders zullen zij comparanten malcander helpen waren elcx aenbedeelde obligatien zo in vougen dat zij inden anderen zullen helpen dragen als elcx voorde helfte de schade die door insuffisant- heyt derselver obligatien ofte eenige vandien zoude mogen vallen, ten laetsten zal de voornoemde Marytgen Havicxdr. alleen behouden alle de huysraet ende inboedel die inden voorsijde boedel bevonden es, als zij Marytgen verder alleen dragen zal, de dootschulden van haer voornoemde zalige man, belovende de voorsijde comparanten hen t' allen tijden mette voorsijde scheijdinge ende deelinge te vreeden te houden, zonder malcander ter zaecken vandien eenige andere schiftinge, scheijdinge, opdelinge te eysschen noch doen eysschen directelick of indirectelick in rechte noch daer buyten in geenre manieren, ende versochte zij comparanten aen mij notario voornoemd dat ick haer ten weder zijden hiervan wilde leveren openbare acte van scheijdinge, aldus gedaen binnen der stad Leijden, ten huyse mijns notaris ten dage ende jare als boven, ter presentie van Dircx Willemszn., woonachtich tot Hillegom, ende Lenaert vander Waert, woonachtich binnen Leijden als getuygen hiertoe versocht zijnde;" was getekend: *1. Notarieel archief Leiden, inventarisnr. 42 actenr. 92.

Zoals uit voorgaande akte blijkt, komen op 7 juni 1614 Marytgen Havicxdr., weduwe van wijlen Mees Engelszn., met haar voogd Maerten Adriaenszn., ener­zijds en Leendert Meeszn. uit Naaldwijk, enige erfgenaam van Mees Engelszn. (zijn vader), anderzijds, bij de notaris te Leiden en maken akkoord over de goederen die Mees Engelszn. heeft nagelaten. De handtekening van Leendert Meeszn in het gemeente archief Leiden is vergeleken met die als schepen van Naaldwijk: ze zijn precies hetzelfde.

Eigen gezin

Vader: Mees.
Moeder: Marytgen.
Kinderen:
Leendert.