Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 20-05:

Geboren:
1837 Theodora de Jong
1903 Johannes Theodorus van Tienhoven

Gedoopt:

Overleden:
1833 Anne Maria Meerts
1844 Louiza Elizabeth Charlotta Collée
1846 Marianna Hazina Heij
1894 Petronella Groeneweg
1916 Emma Magdalena Hilgersom
1950 Theodorus Johannes Jozephus Vijverberg
1961 Hendrika Maria Verdonk
1976 Jacobus Johannes Adrianus Vijverberg
2002 Engelina Cornelia Antonia Vijverberg

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Quirinis VijverbergVerwantschap met Joseph Collée

Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Quirinis Vijverberg (Krijn).
Geslacht:Mannelijk.
Geboren:23 november 1809 te Zoetermeer.
Gedoopt:23 november 1809 te Zoetermeer.
Overleden:19 juni 1889 te Stompwijk.
Beroep:Bouwman op het bedrijf van zijn vader Voorweg 49 Zoetermeer.

Ouderlijk gezin

Vader: Gerrit Vijverberg (Gerrit).
Moeder: Anna Raaphorst.
Broers en zussen:
Petronella Vijverberg.
Elisabeth Vijverberg.
Elisabeth Vijverberg.
Willem Vijverberg.
Jacoba Vijverberg.
Quirinis Vijverberg (Krijn).

Eigen gezin

Vader: Quirinis Vijverberg (Krijn).
Moeder: Laurensje Strijk.
Getrouwd:18 april 1834 te Zegwaart. Quirinus Vijverberg & Laurentia Struijk.
Kinderen:
Maria Anna Vijverberg.
Nicolaas Vijverberg.
Gerardus Vijverberg.
Gerardus Vijverberg.
Wilhelmus Quirinus Vijverberg.
Maria Elisabeth Vijverberg.
Elisabeth Vijverberg.

Transcriptie van de huwelijksakte van Quirinus Vijverberg en Laurensje Strijk:

"Den achttienden April achttien honderd vier en dertig des namiddags ten
drie ure,zijn voor mij Willem van Galen burgemeester en ambtenaar van den
Burgelijken stand te Zegwaart in Zuid-Holland verschenen

Quirinus Vijverberg, jongeman, van beroep bouwman geboren te Soetermeer
den drie entwintigste November achttien honderd en negen, wonende in die
gemeente meerderjarige zoon van Gerardus Vijverberg, van beroep bouwman
en Anna Raaphorst, echtelieden insgelijks te Soetermeer woonachtig dewelke
alhier tegenwoordig verklaard hebben denzelven volkomen toestemming te
geven tot het huwelijk van hunne gemelde zoon ------------------------------
--------------------------------------- en --------------------------------------
Laurensje Strijk, jonge dochter, zonder beroep geboren te Soeterwoude den
negentienden September achttien honderd en dertien, wonende in deze gemeen­-
te minderjarige dochter van Nicolaas Strijk van beroep bouwman te Soeter­-
woude woonachtig dewelke ten deze tegenwoordig verklaart deszelfs volko-­
men toestemming te geven tot het huwelijk van zijne gemelde dochter en van
Maria Colijn overleden -------------------------------------------------------------

Welke voornoemde bruidegom en bruid na alvoorens hunne doopcedullen en
verdere bewijzen ingevolge de wet vereischt en den bruidegom daar en bo-­
ven nog het bewijs dat hij aan zijne verplichtingen voor de Nationale mili­-
tie heeft voldaan te hebben overgelegd mij verzocht hebben tot de voltrek-­
king van hun huwelijk overtegaan waarvan de afkondigingen overeenkomstig
de wet zonder eenige verhindering zoo alhier als te Soetermeer en Soeter-­
woude hebben plaats gehad op Zondagen den zesden en dertienden April deses
jaars achttien honderd vier en dertig -----------------------------------------

En hebben na voorlezing zoo der voren gemelde stukken als van het zesde
hoofdstuk van den vijfden titel van het nog regerend burgelijk wetboek ten
opschrift hebbende van het huwelijk, ieder der aanstaande echtgenooten af­
gevraagd of zij elkander tot man en vrouw wilde nemen waarop door ieder
van hun toestemmend zijnde geantwoord, verklare ik in naam der wet dat
Quirinus Vijverberg, en Laurensje Strijk, in den echt zijn vereenigd --------

Welk huwelijk alzoo is voltrokken in het raadhuis van Zegwaart voornoemd
in tegenwoordigheid van Gerrit Kuyk, oud twee en vijftig jaren winkelier,
Dingeman Groen, oud negen en dertig jaren broodbakker, Fransiscus Bengefoort,
oud zes en vijftig jaren kuiper, en Martinus Karens, oud zes en veertig jaren
kastelein, allen binnen deze gemeente woonachtig en geene derzelven de in
den echt verbonden personen in den bloede bestaande gezamentlijk als getui-
gen hiertoe verzocht, die deze acte welke daarvan dadelijk ter plaatse vo-
rengemeld is opgemaakt nevens de gezamentlijke comparanten en mij burgemees-
ter na voorlezing alhier hebben getekend:"

Eigen gezin

Vader: Quirinis Vijverberg (Krijn).
Moeder: Adriana Cornelia Maria Mesman.
Getrouwd:15 juli 1850 te Bergschenhoek. Quirinus Vijverberg & Adriana Mesman.
Kinderen:
Maria Bernardina Vijverberg.
Gerardus Mattheus Vijverberg.
Anna Maria Vijverberg.
Elisabeth Johanna Vijverberg.
Johannes Theodorus Vijverberg.
Anna Maria Vijverberg.
Elisabeth Johanna Vijverberg.

Quirinus en Adriana zijn als bejaard echtpaar op 5 juli 1886 bij hun dochter Maria Bernardina ingetrokken en aldaar gestorven