Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 20-05:

Geboren:
1837 Theodora de Jong
1903 Johannes Theodorus van Tienhoven

Gedoopt:

Overleden:
1833 Anne Maria Meerts
1844 Louiza Elizabeth Charlotta Collée
1846 Marianna Hazina Heij
1894 Petronella Groeneweg
1916 Emma Magdalena Hilgersom
1950 Theodorus Johannes Jozephus Vijverberg
1961 Hendrika Maria Verdonk
1976 Jacobus Johannes Adrianus Vijverberg
2002 Engelina Cornelia Antonia Vijverberg

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Leendert MeesznVerwantschap met Joseph Collée

Leendert
° ?
‡ Naaldwijk, 14-12-1627
Bouman
Engel Vijverbergh
° ± 1605
† 1655/63
Bouwman
Arie Vijverberg
° ± 1650
† Sand-Ambacht, 27-4-1739
Bouwman
Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Leendert.
Geslacht:Mannelijk.
Begraven:14 december 1627 te Naaldwijk. Begraven in een nieuw graf, 8 gulden ("Ons voorgeslacht", nr. 28, jaargang 1973).
Beroep: te Naaldwijk. Bouman aan de 's-Gravenzandseweg, tevens schepen van Naaldwijk geweest.

Leendert koopt op 25 december 1602 een woning en landen voor 7000 gulden van de erfgenamen van Pieter Corneliszn (Rechtelijk archief Naaldwijk nr.6). In het kaartboek van Naaldwijk van ± 1620 is te zien wleke landen hij huurde of in eigendom had: 1e kwartier nr. 16: Leendert Mesen gebruyckt west aentvoorgaende elf hont lants van de schoudt van Delfshaven, hebbende ten noorden de voorsijde 's-Gravensantschewech, ten westen de oude dijck ofte Galchdijck. 2e kwartier nr. 24: Leendert Mesen gebruyckt west van 'tvoorgaende ende de voors. banwateringe, streckende tot de oude dijck ende hebbende eensdeels de voors. 's-Graven­santschewech, aen 'tzuyden den naervolgende landen, eerst drie margen vier hont toecomende aen de schoudt van Delfshaven, beginnende van de voors. banwateringe tot Leendert Mesen werf ende geest hiernaer geroert. nr. 25: noch eene margen, Leendert Mesen in eygendom daer sijn huys, barch en ge­boomte op staet. nr. 26: Noch drie margen vier hont vijftich roeden hogegeest, streckende van't voorgaende tot den Opstalwech, daerinne heeft 't capittel tot Naeldwijck twee margen, den Heijligen Geest aldaer vier hont vijftich roeden, den huyse van Naeldwijck vijf hont. nr. 27: deselve gebruyckt noch van Willem Claeszn. de Sitter twee hont genaemt het Haeckgen gelegen zuydt van Leendert Meesens boomgaert aen de 's-Gravensant­schewech . 11e kwartier nr. 2; Leendert Meesen gebruyckt westwaerts van 'tvoorgaende vier margen, hebbende aen de westsijde de derde wech streckende van de Lierwech tot het naervol­gende, de een helft in eygendom en d'ander helft Jacob de Jongh, heere van Baertwijck. nr. 26: Leendert Meesen gebruyckt westwaerts aen 'tvoorgaende in eygendom twee mar­gen, streckende van de derde wech tot het naervolgende. nr. 41; Leendert Meesen gebruyckt westwaerts aen 'tvoorgaende zeventien hont, daervan negen hont eigen, ende twee derdedeelen van acht hont van't voors. ca­pittel ende den Heijligen Geest streckende als vooren. 12e kwartier nr. 29: Leendert Meesen gebruyckt noordwaerts van't voorgaende tien hont van Harmen Middelcoop inden Hage, weleer van de oude mannen van Naeldwijck streckende met het Oostende aen de Broeckwecht. (*1.) Leendert Meesen van Hillegom bruyckt zeven hondt zeventien roeden landts hiervan leggende een derdendeel van acht hondt landts inde Suytbroeck daer het capittel alhyer aft toebehoort d'ander twee delen; noch vyer hont gestlants ende het twaalfde deel van een mergen gelegen bij het Lazerushuys ende es het laetste vijfde jaer pachts. Gedaen op den eersten February 1623. (Dit Heilige Geestland is later ook door zijn zoon Engel gehuurd.) (*1.) Gemeente archief Naaldwijk; H. Geest-archief nr. 20.)

Op 22 juni 1627 verschijnen voor Pieter Coolen, schout en Lenert Meeszn. ende Cornelis Maertenszn. Roscam, schepenen van Naeldwijck, Dirck Claeszn. v. Swieten als verkoper en Thonis Leendertszn. als koper van drie mergen leenland; voor 1450 carolus guldens van 40 groten vlaams. (Rechtelijk archief Naaldwijk nr. 9. N.B.: Dit is waarschijnlijk de laatste akte die door Leendert Meeszn. als schepen is ondertekend.)

Ouderlijk gezin

Vader: Mees.
Moeder: Marytgen.
Broers en zussen:
Leendert.

Eigen gezin

Vader: Leendert.
Moeder: Marytgen.
Kinderen:
Anthonis Viversberch.
Engel Vijverbergh.
Barbara.
Cunera (Caniertgen).
Meynsgen.
Marytgen.
Niesgen.

De kinderen zijn waarschijnlijk geboren tussen 1602 en 1615. De juiste volgorde is niet bekend. De meest waarschijnlijke volgorde staat hier weergegeven naar eigen interpretatie.

Op 16 juni 1630 compareerden Maritgen Thonisdr., weduwe wijlen Leen­dert Meeszn., woont inden ambachte van Naeldwijck, geassisteert met haer voochts hant Thonis Leendertszn. ende Engel Leendertszn. mitsgaders Pieter Janszn. Vos de Hogewerft als man ende voocht van Caniertgen Leendertsdr. ende Pieter Adriaenszn. de Coningh als man ende voocht van Barbara Leenderts­dr. , Cornelis Janszn. als man ende voocht van Meijnsgen Leendertsdr. hyer inne vervangende hun starckmackende voor Maritgen ende Niesgen Leendertsdr. ---- transporteren ten behoeve van de heere leutenant colonel Maurits Allaert sodanige vrijdom en gerechticheyt als comparanten gecompeteert heeft aende chingel op de westsijde van acht hont teellant, toebehorende den voornoemde heere Allaert voor hondert carolus guldens.

(Rechtelijk archief Naaldwijk nr.10)

Op 10 april 1641 compareerde voor notaris Jan de Roo d' eerbare Ma­ritgen Anthonisdr., weduwe Leendert Meesen, zijnde sieckelijck van lichame doch hare memorie redenen en verstant wel machtich de welcke aenmerckende de broosheyt des menschenleven, seckerheyt des doots ende de onseckere uyre ende stonde vandien, goet gevonden heeft deselve met deze hare testamentaire dispositie te preveniëren.

De erven zijn: Anthonis Leenderts. van Vijverbergh, voor een vijfde part; Barber Leenderts. voor tweede vijfde part; Engel Leenderts. van Vijverbergh voor een derde vijfde part; Cunira, haer dochter, weduwe van Pieter Janszn. Vos, begeerde dat deselve haere erfportie te gelde gemaeckt en op renten beleyt sal worden, doch met dien verstande dat sal Cunira, van haere credi­teuren gantsch vrij zijn sal, sij hare erfportie mede vrij hebben sal; en­de Maritgen Leenderts. voor het resterende vijfde part, mitsgaders de wees­kinderen van wijlen Meijnsgen Leenderts getrout geweest hebbende met Cors Jansz. tot Wateringh inde somme van negen hondert guldens.

De executeurs van dit haer testament ende voochden van de weeskinderen die er alreede sijn ofte noch mochten komen stellende daartoe hare zoonen An­thonis Leenderts. ende Engel Leenderts. Vijverberch, aldus gedaen te Naeltwijck ten huise van de testatrice.

(Rechtelijk archief Naaldwijk nr. 39. Dit is een verkorte weergave.)