Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 20-05:

Geboren:
1837 Theodora de Jong
1903 Johannes Theodorus van Tienhoven

Gedoopt:

Overleden:
1833 Anne Maria Meerts
1844 Louiza Elizabeth Charlotta Collée
1846 Marianna Hazina Heij
1894 Petronella Groeneweg
1916 Emma Magdalena Hilgersom
1950 Theodorus Johannes Jozephus Vijverberg
1961 Hendrika Maria Verdonk
1976 Jacobus Johannes Adrianus Vijverberg
2002 Engelina Cornelia Antonia Vijverberg

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Marytgen AnthoniusdrVerwantschap met Joseph Collée

Marytgen
° ?
‡ Naaldwijk, 13-5-1647
Engel Vijverbergh
° ± 1605
† 1655/63
Bouwman
Arie Vijverberg
° ± 1650
† Sand-Ambacht, 27-4-1739
Bouwman
Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Marytgen.
Geslacht:Vrouwelijk.
Begraven:13 mei 1647 te Naaldwijk.

Begraven in haar mans graf ("Ons voorgeslacht", nr. 28, jaargang 1973).

Eigen gezin

Vader: Leendert.
Moeder: Marytgen.
Kinderen:
Anthonis Viversberch.
Engel Vijverbergh.
Barbara.
Cunera (Caniertgen).
Meynsgen.
Marytgen.
Niesgen.

De kinderen zijn waarschijnlijk geboren tussen 1602 en 1615. De juiste volgorde is niet bekend. De meest waarschijnlijke volgorde staat hier weergegeven naar eigen interpretatie.

Op 16 juni 1630 compareerden Maritgen Thonisdr., weduwe wijlen Leen­dert Meeszn., woont inden ambachte van Naeldwijck, geassisteert met haer voochts hant Thonis Leendertszn. ende Engel Leendertszn. mitsgaders Pieter Janszn. Vos de Hogewerft als man ende voocht van Caniertgen Leendertsdr. ende Pieter Adriaenszn. de Coningh als man ende voocht van Barbara Leenderts­dr. , Cornelis Janszn. als man ende voocht van Meijnsgen Leendertsdr. hyer inne vervangende hun starckmackende voor Maritgen ende Niesgen Leendertsdr. ---- transporteren ten behoeve van de heere leutenant colonel Maurits Allaert sodanige vrijdom en gerechticheyt als comparanten gecompeteert heeft aende chingel op de westsijde van acht hont teellant, toebehorende den voornoemde heere Allaert voor hondert carolus guldens.

(Rechtelijk archief Naaldwijk nr.10)

Op 10 april 1641 compareerde voor notaris Jan de Roo d' eerbare Ma­ritgen Anthonisdr., weduwe Leendert Meesen, zijnde sieckelijck van lichame doch hare memorie redenen en verstant wel machtich de welcke aenmerckende de broosheyt des menschenleven, seckerheyt des doots ende de onseckere uyre ende stonde vandien, goet gevonden heeft deselve met deze hare testamentaire dispositie te preveniëren.

De erven zijn: Anthonis Leenderts. van Vijverbergh, voor een vijfde part; Barber Leenderts. voor tweede vijfde part; Engel Leenderts. van Vijverbergh voor een derde vijfde part; Cunira, haer dochter, weduwe van Pieter Janszn. Vos, begeerde dat deselve haere erfportie te gelde gemaeckt en op renten beleyt sal worden, doch met dien verstande dat sal Cunira, van haere credi­teuren gantsch vrij zijn sal, sij hare erfportie mede vrij hebben sal; en­de Maritgen Leenderts. voor het resterende vijfde part, mitsgaders de wees­kinderen van wijlen Meijnsgen Leenderts getrout geweest hebbende met Cors Jansz. tot Wateringh inde somme van negen hondert guldens.

De executeurs van dit haer testament ende voochden van de weeskinderen die er alreede sijn ofte noch mochten komen stellende daartoe hare zoonen An­thonis Leenderts. ende Engel Leenderts. Vijverberch, aldus gedaen te Naeltwijck ten huise van de testatrice.

(Rechtelijk archief Naaldwijk nr. 39. Dit is een verkorte weergave.)