Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 01-12:

Geboren:
1906 Cornelia Helena Petronella Vijverberg
1919 Engelbert Herbert Kleij
1961 Jozeph Nicolaas Gerardus Vijverberg

Gedoopt:

Overleden:
1890 Pieter Vijverberg
1924 Anna van der Poel

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Leendert VijverberghVerwantschap met Joseph Collée

Engel Vijverbergh
° ± 1605
† 1655/63
Bouwman
Gerritgen van Zwieten
° ?
† > 4-11-1676
Arie Vijverberg
° ± 1650
† Sand-Ambacht, 27-4-1739
Bouwman
Leendert Vijverbergh
° Naaldwijk,
† 25-11-1718
Bouwman
Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Leendert Vijverbergh.
Geslacht:Mannelijk.
Geboren: te Naaldwijk.
Overleden:25 november 1718
Beroep:Bouwman aan de Dorthweg (bij de Zwartendijk te Naaldwijk) in het schoutschap Monster.

Ongehuwd. Zijn erfgenamen waren: zijn beide nog in leven zijnde broeders Claes en Arie Engelszn. Vijverbergh, en Engeltje Cornelisdr. v. Vliet, dochter van zijn overleden zuster Agniesje Engele Vijverberg. (Gemeente-archief Delft, inventarisnr. 2411)

Onderstaande boedelinventaris is gemaakt na het overlijden van Leendert Engele Vijverberg (rechtelijk archief Monster, inventarisnr. 88): "Staat en inventaris gedaen maecken van de boedel ende goederen naergelaten bij Leendert Engele Vijverbergh, overleden in het schoutschap van Monster den 25ste November 1718. Inboel en huysraet: een ijsere pot - een vatebanck - vijft boecken - een berry - een kapstock -vijft beddens - acht deeckens - 5 kopere kandelaers - 3 kopere blaeckers -2 lugters - een bedde p.. - een kopere schuymspaan - 3 boterpotten - twee eyckekasten - 18 stoelen - 45 delfse schotelen - een riet mande - 4 kannen met litten - 23 slaeplaeckens - 8 paer kusse sloopen - 6 manshembde - 3 tafellaeckens - een servet tafellaecken - 6 mans rocken - een hoet - een paer kousse - 3 mans broecken - een haert ijser - een heugel - een huys klokje. bouwgereetschappe: een karen molen - een water molen - een schuytie - drie paerde wagens - een ploegh - twee paer eggens - een gierback - 4 kalfs hocken - een wintmolen -een kaes pors - een sack pors - ses kopere ketels - vier tobbens - een wringtobben - twee staren - een haren - acht emmers - drie melck tonnen - vijft backen - twee ladders - 2 spillen - een heeft - acht vorcken - een brosse - een schop - een spae - een graeft - een klouw - een schoffel - een houw - twee mollevalle - twee vlonjers - twee vleys kuypen - 30 melck testen - een zout planck. inde schoorsteen: roock vlees van twee beesten. beestialen: 3 paerden - 16 melckte koebeesten (waervan er voor den dagh van 'tmaecken van dezen inventaris acht zijn gestorven) - een stier - twee kalven - twee vette varckens - 24 hoenderen met een haan. vier seven - een wan - 18 sacken - 30 komijnde kazen. inde bargen: vierdalf mergen tarwe - anderhalve merge gerst - vier mergen bonen - acht hond ertten - 40 voer hooy. te velt: ses merge bezaeyde tarwe te velde. contant gelt: Op het overlijden van de voornoemde Leendert Engele Vijverbergh, is in deselfs boedel aen contant gelt bevonden in verscheyde specie de somme van t'seventigh gulden. ------------------------------------------- Schulden en lasten van den voornoemde boedel voor soo veel tot nog toe bekent zijn: Den rentmeester Ravens comt over achterlege huur vande woningh ende landen van sijn majesteyt van Pruysen de somme van tien hondert gulden, geteeckent tot de laatsten dec. deses jaers 1718 dus: .... ƒ 1000: 0:- D'heer ontfanger Romei comt over de ordinaire verpondinge van de voornoemde woningh ende landen mitsgaders van 17 hond gebruyckt werdende van de abdije van Rijnsburgh voor de jaeren 1717 en 1718 de somme van: ƒ 380: 8:- Comt den rentmeester Muller over twee jaer huur vande voorgemelte seventien hond lant van Rijnsburgh voor de jaeren 1717 en 1718 de somme van: ƒ 66: 0:- Den boedel is schuldigh aen Joris van Donck en Cornelis van Vliet, gaerders van de sluysgelden over Naeldwijck en achterdijck, over sluysgelt vande voor gemelte landen voor desen jaere 1718 ontrent: .... ƒ 80: 0:- Comt Cornelis Corneliszn. van der Speck bouwknegt op twee jaeren huurloon dat verschijnen sal den 1e Mey 1719 de somme van: .... ƒ 229: 0:- Comt Marytie Gerritsdr. van der Hoeven over een jaer huurloon dat verschijnen sal den 1e Mey 1719 de somme van: .... ƒ 60: 0:- Comt Pieter Joosten over een jaer huur verschijnen sal den 1e Mey 1719 de somme van: .... ƒ 19: 0: - Comt Ary Vroegtop per reste van verdiende huurloon verschenen den 1e November 1718 de somme van: .... ƒ 30: 0:- Comt d'heer Bleyswijck brouwer inde Oyevaer tot Delft over geleverde bostel en geleverde en nog te leveren bieren tot aenstaende Mey 1719 ontrent: .... ƒ 100: 0:- Comt de wed.: van der Hoeven, timmerman, Jan Hendrickse vander Heus, wielemacker, Ary van Paassen, smit, en Pieter van Breemen, schipper, te samen ontrent: .... ƒ 100: 0:- Den pachter vant zout, seep, heere en redemmtiegelt comt: ƒ 21: 4:- Den pachter vant zoutgelt vande koebeesten comt ontrent: ƒ 20: 8:- Comt Apolonia Jansdr. inden Haagh de somme van twee hondert glds. volgens obligatie daervan sijnde: .... ƒ 200: 0:- En over een jaer interest vandien verschijnen sal Mey 1719 de somme van: .... ƒ8: 0:- Comt Engeltje Cornelisdr. van Vliet de somme van een hondert glds. volgens obligatie dus: .... ƒ 100: 0:- En over intereste van dien verschijnen sal den 2e Febr. 1719 de somme van: .... ƒ3: 10:- (Van de doodschulden sal een aparte notitie gemaeckt worden.) Aldus gedaen en geinventariseert bij mij, Philippus de Vroom, secretaris van Monster op het aengeven van Claes en Ary Engele Vijverberg mitsgaders Engeltie Cornelis van Vliet dewelcke verklaerde haer hier inne oprechtelijck gedragen te hebben, sonder haers wetens iets, verswegen oft ten quaden trouwe achter gehouden te hebben, belovende indien ten desen nog iets te voorschijn mocht komen 'tselvige opdesen inventaris te laten stellen, presenterende mede desen inventaris als wel ende oprechtelijck, gedaen maecken ende deugdelijckt, vandien ten allen tijde des versocht zijnde met eede te stercken. actum den 23e December 1718. geteekent: Claes Engelen Vijverberch Ary Engelen Vijverberch + Dit merk is bij Engeltie Cornelisdr. van Vliet gestelt Mij present secretaris: Ph. de Vroom."

Ouderlijk gezin

Vader: Engel Vijverbergh.
Moeder: Gerritgen van Zwieten.
Broers en zussen:
Leendert Vijverbergh.
Agniesje Vijverbergh.
Maria Vijverbergh.
Claes Vijverbergh.
Jan Vijverbergh.
Arie Vijverberg.
Vijverbergh.
Vijverbergh.
Vijverbergh.