Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 01-04:

Geboren:
1822 Pieter Steenbeek
1888 Johannes Gravendijk
1892 Franciscus Hilgersom

Gedoopt:

Overleden:
1870 Johannes Petrus Collé
1893 Wellemina Duinisveld
1893 Jacobus Hofstede
1919 Josephus Johannes Derks

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Claes Engelsz VijverberghVerwantschap met Joseph Collée

Engel Vijverbergh
° ± 1605
† 1655/63
Bouwman
Gerritgen van Zwieten
° ?
† > 4-11-1676
Arie Vijverberg
° ± 1650
† Sand-Ambacht, 27-4-1739
Bouwman
Claes Vijverbergh
° ?
† Poeldijk, 31-1-1732
Tuinman te Poeldijk
Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Claes Vijverbergh.
Geslacht:Mannelijk.
Overleden:31 januari 1732 te Poeldijk.
Beroep:Tuinman te Poeldijk.

Hij was een van de allereerste tuinders van het Westland.

Op 8 september 1675 huurt Claes van den heer van SLingelant 10 hont lant te Poeldijk. (Notarieel archief voor 1843 inventarisnr. 6165, A.R.A. Den Haag).

Hieronder volgt een transcriptie van een huurakte tussen Elisabeth Maria Musch du Buat en Claes Engelen Vijverbergh, van een stuk land waar tuin van gemaakt moest worden. Hij werd hierdoor een van de eerste tuinders in het Westland. (Deze transcriptie is gemaakt door J.G. Endhoven Jzn.): (Gemeente-archief Den Haag, notarieel archief inventarisnr.463) "Op huyden den 1en October 1679 compareerde voor mij, Johan Beekman openbaer notaris, bijden hove van Hollant geadmitteert, in 's-Gravenhage reside­rende ende voor de naergenoemde getuygen de Hooch Edele Vrouwe Elisabeth Maria Musch van Nieuweveen, douarière van Buat, woonende alhier inden Hage, mij notaris wel bekent als eygenaeresse en verhuyrdersse ter eenre (zijde) ende Claes Engelszn. Vijverbergh, woonende inde Poeldijck onder Monsterambacht als huyrder ter andere zijde. Ende bekenden de respectieve compa­ranten overeengecomen ende verdraegen te wesen over de verhuyringe ende inhuyringe van een perceel schoon teellants groot ontrent ses hondert vijftigh roeden lants inde Poeldijck onder Monsterambacht gelegen, benoorden de twee campen, opden 8en September 1675 verhuyrt aende voornoemde Claes Engelszn. Vijversbergh, comparant in desen, ende aen Laurens Janszn. van der Valck. Ende sulcx belent ende beleghen hebbende de voorgaende ontrent ses hondert vijftigh roeden lants ten oosten den uytpadt van Heymans Saet, ten suyden de kinderen van Jan Jacobszn. van der Valck, mette twee honden erffpacht lants vande voornoemde vrouwe verhuyrdersse, ten westen Gerrit Joostenszn. (Olsthoorn) met eygen lant ende ten noorden het percheel teellants, mede genaemt Heymans Saet, de weeskinderen van Dirck Adriaenszn. van Duyn toebehoorende, naementlijcken dat de welgemelte vrouwe douarière Vande Buat ver­huyrt heeft ende verhuyrt mitsdesen aenden voornoemde Claes Engelszn. Vij­versbergh, die mede bekende in huyre aengenomen te hebben de voorsegde ontrent ses hondert vijfftich roeden lants belent ende gelegen als vooren, voor den tijt van ses en twintigh aen een volgende jaeren, innegaende met ten jaere van XVI tachtigh ende dienvolgende weder sal comen te expireren den 1en January XVII ende ses, jaerlijcx voorde somme van vijffentwintigh guldens den mergen, doch ingevalle den voorsegde huyrder sijne voorsegde belooffde huyrpenningen jaerlijcx precys ende sonder eenige affcortinge ter werelt comt te betalen op den verschijndagh van Karsmisse ofte alleruyttersten binnen ses weecken daerna alsdan te sullen mogen volstaen mits betalende voor yder margen negentien guldens, welcke pachtpenningen den pachter sal gehouden blijven ten vollen te betalen naer advenant de begrotinge van ses hondert vijftigh roeden altans dat 'tselve lant inderdaet soo groot niet mochte wesen, op pene van privatie ende vervall vande voorsegde huyr, ende sulcx in vrijen ende suyveren gelde sonder eenige cortinge daeraen te doen tzij van verpondinge, sluys, molengelden, banwercken te maecken, opstallen, schilttaelen, dorps- ende andere lasten. Item van alle impositiën, ordinaris ende extra-ordinaris, opheffen vande reële lasten, alreede bedacht, ende in toecomende (tijd) noch te bedencken staende, geene uytgesondert, als bekennende ten dien insichte de voorsegde jaerlijcxe pacht soo veel minder ende laeger gevonden te sijn, ofte indien bij de voorsegde huyrder ofte zijne nakomelingen mochte gesustineert werden, dat niet jegestaende dese voorgaende stipulatie uyt crachte van placcaten ende ordonnantiën vande Ed. Groot Mogende Heeren Staten ende souveranen deser landen deselve bedingen mochten gederogeert ende teniet gedaen werden, dat deselve van alle .... ende actie dienaengaende, gerenunchieert heeft, ende renunchieert mitsdesen, beloovende dan vooralsnu, ende nu vooralsdan overgegeven te hebben de volle pacht van vijffentwintigh gulden voorden margen te sullen betalen. Des wert noch bevoorwaert ende expresselijck gestipuleert, dat ingevalle de voorsegde huyrder eenige timmeragie van wooninge, schuyre ofte dergelijcke op de voorsegde gront geduyrende de voornoemde huyrjaeren soude willen doen ende maecken, dat deselve timmeragie met alle 'tgeene daeraen dependeert niet hooger en sall mogen bekostigen dan op veertien ofte ten uyttersten vijftien hondert guldens ende dat ter expiratie vande voorsegde huyrjaeren deselve bij de eygenaers van den gront niet anders sullen werden aengenomen als losse ende ledigh leggende materialen, alsdan weerdigh ge­schat werden bij die vanden gerechte van Monster, sulcx dat alle den arbeyt van't getimmerde ende de deterioratie ofte overgevinge daeraen geval­len alleen staen ende gedragen sal werden ten koste vanden huyrder, sal voorts den voornoemde huyrder het voorsegde lant ende gront moeten prepa­reren, bequaem maecken verbeteren en gebruycken tot een boomgaert met goe­den materie van aerden, sant, bagger, messt, ende dergelijcke, alleen tot sijnen costen, oock 'tselve wel moeten bemantelen tegens de winden met het beplanten van soodaenigh opwassent hout als de boomgaerden vereysschen sul­len, ende de gronden tot boomgaert beplanten met goede gaeve appelen ende peereboomen, staende dertigh a sesendertigh voeten vanden anderen gesepareert, alles vande beste soorten ende vruchten, die te becomen sullen sijn tot volcomen contentement ende genoegen vande vrouwe verhuyrdersse ende eygenaeresse sonder ander weeckgoet als tusschen de reyen in te planten, ende sonder daerin vermogen (te) houden eenige geheel ledige vacken tot aerdvrughten ofte anders als maer hondert ofte hondert ende vijftigh roeden die de huyrder met asperges sal mogen leggen ende beplanten ende nae't verloop vande eerstvolgende twintigh jaeren huyr gehouden sijn te moeten uytroeyen ende met exquise appelen ende peereboomen alsvooren beplanten, alles tot haeren costen ende lasten; gelijck mede deselve huyrder gehouden sal sijn de bovengeroerde buytenbemantelinge jegens de winden te moeten maecken ende planten, namentlijcken tegen het westen ende noorden een elstplantinge van drye rijen breet ende tegens het oosten ende zuyden van twee rijen breet, ende voorts met genoechsaeme affheyninge van slooten, graften, plancken, ofte doorne heijningen, totte meeste securiteyt vande behoudenisse der vruchten ende gewasschen te voorsien, ende alsoo ter expiratie vande huyrjaeren onderhouden. Item sal den huyrder niet vermogen geduyrende de laetste zeven jaeren pachts eenigh hout, soo van appelen-, peeren-, ofte ander fruytboomen alsmede van eist ende ander geplant ende opgaende hout ofte boomen niet te mogen snoeyen, houwen, hacken, ofte omme te leggen, anders dan met expresse consent ende bewillinge vande vrouwe eygenaersse, ofte deselver gemachtighden, maer allet selve laten gereserveert ten behoeve vande vrouwe eygenaeres. Den huyrder sal oock nae het verloop vande voorsegde sesentwintigh jaeren huyr moeten verlaten ende affstant doen van alle het gewasch van cingelen, bemantelingen, heijningen, boomgaerden met alle aencleven vandien, sonder eenige vergoedinge daervooren te mogen eysschen, genieten ofte eenighsints te pretenderen, maer alles moeten laten ten proffeyte ende dispositie vande vrouwe eygenaeresse voorsegt omme haerenwille daermede te doen naer hun goetduncken ende welgevallen sonder eenige vergoedinge, beterschap, ofte recht van verhuyre te mogen pretenderen voor (het) graven ende delven van slooten, garften, greppelen, nochte van incoop van ooftboomen, elsenhout, plantsoene ende boomgewassen tot bemantelinge loute ende maecken vanden boomgaert gebruyckt, maer alles vrije ende onbecommert moeten laten ten profijte van­de vrouwe eygenaeresse alsvooren, ende alles in behoorlijcken staet soo be­langende de fruytboomen, plantsoenen van bemantelinge, heijningen, graften, ackeren ende greppelen, wel ende behoorlijcken opleveren ten genoegen vande vrouw eygenaeresse, ofte dat anders ende bij gebreck vanden 't selve vande eygenaeresse sal mogen gedaen werden ten costen vande voorsegde huyrder, welcke costen sij huyrders sullen gehouden sijn promptelijcken te vergoeden ende betalen, soo snel als sijne belooffde pachtpenningen ende niets ter werelt t'sijnen behoeve reserveren ofte mogen pretenderen als de leggende materialen vande voorgeroerde timmeragie, bij aldien hij huyrder sal goetvinden deselve op de voorsegde gronden te doen, ende te maecken. Tot naercominge van allet geene voorsegd is ende tot verseeckertheyt van­dien verbint den voornoemde huyrder sijn persoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende, ende specialijck oock de leggende materialen van de voor­noemde timmeragie, maeckende deselve subject allen Meeren, Hoven, Rechtheb­bende Rechteren ende specialijcken den Edelen Hove van Hollant voornoemt met overgifte van hem huyrder inden inhoude van desen tot sijnen costen vrijwillighen bijden Edelen Hoogen Raede ende Hove van Hollant, te keure vande vrouwe eygenaeresse te laten condemneren, constituerende tot dien eynde specialijcken ende onwederroepelijcken mitsdesen, Gerardt vande Velde, Willem Schuyffhil, Mr. Jacob van Ravensteijn ende Abraham Sena, procureurs voorden voorsegde respectiven Hoogen Raede ende Hove van Hollant ende haere respective successeuren in officio, tesaemen ende yder van hen in't beson­der, soo omme de voorsegde condemnatie te versoecken als daerinne te con­senteren respectivelijck. Beloovende voor goet, vast, bondigh ende van waerden te houden, alle 't geene bij den voorsegde procureurs, off haere successeuren, hierinne sal werden gedaen ende verricht, onder verbant als vooren. Aldus gedaen ende gepasseert inden Hage ter presentie ende overstaen van Job vander Cruck ende Dirck Verhorst, clerque (ende) getuygen van goeden geloove hiertoe specialijck versocht." Getekend: Elisabet Marie Musch du Buat, Claes Engelen Vijverberch J. v. Cruck D. Verhorst 1679 T' oirkonde van mij, Johan Beekman 1679 Notaris publicq.

Ouderlijk gezin

Vader: Engel Vijverbergh.
Moeder: Gerritgen van Zwieten.
Broers en zussen:
Leendert Vijverbergh.
Agniesje Vijverbergh.
Maria Vijverbergh.
Claes Vijverbergh.
Jan Vijverbergh.
Arie Vijverberg.
Vijverbergh.
Vijverbergh.
Vijverbergh.

Eigen gezin

Vader: Claes Vijverbergh.
Moeder: Marytjen Groen.
Getrouwd:voor 1677
Kinderen:
Engel Vijverbergh.
Jan Vijverbergh.

Transcriptie van het testament van Claes Vijverberg en Marytje Jansdr Groen (Notarieel archief voor 1843, inventarisnr. 6044, A.R.A. Den Haag):

"In den namen Godes Amen. op huyden
den 24 Sept. 1678 compareerden voor mijn
Jan van Heijningen, openbaer nots. bijden Hove
van Hollant, wettelijck geadmitteert residerende
tot Monster ende voor den getuygen naer
genoemt Claes Engelen Vijversbergh, ende
Marytjen Jansdr. Groen, egte luyden
wonende inden dorpe vande Poeldijck
mij nots. wel bekent sijnde hij comparant
door godes genade nogh cloeck ende
gesont van lichaem en sij comparante sieckelijck
te bedde leggende nogtans beyde haer
verstand ende redenen magtigh sijnde ende
volcomentlick gebruyckende soo ons nots.
ende getuygen uyterlijck was blijckende ende
men anders niet conde bemercken,
te kennen gevende sij comparanten overdagt
te hebben de broosheyt der menschelijcke
natuyre als een schaduwe verganckelijck op
deser aerden ende datter niet seeckerder
is als de doot ende niet onseeckerder als
de tijt ende uyre vandien, willende sij
comparanten niet geerne van deser werelt scheyden
sonder gedisponeert te hebben over haere tijdelijcke
goederen haer door zegeninge des Heeren
genadelick verleent doende hetselve soo sij
verclaerden uyt haeren vrijen ende onbedwongen
wille sonder misleydingen ofte opmaeckingen
van ymant ter werelt, bevelende haere
waerde zielen wanneer die uyt haere lichaem sullen
comen te scheijden inde grondelose barmhertige
handen godts haere schepper ende haere dode
lichaeme de aerde met een eerlicke begrave-
nisse naer een cristelijck gebruyck
comende sij comparanten dan tot haere dispositie
verclaerden malcanderen reciproci dat is over
ende weder over, ende sulcx den eerstster-
vende den langstlevende van hen beyden
te nomineren ende institueren tot haer eenige
ende universeele erfgenaemen in alle hunne
goederen roerende ende onroerende actiën ende
crediten geen goederen uytgesondert als den
eerststervende van hen comparanten metter doot
ontruymen ende agterlaten sal om beyden
langstlevende daer mede gedaen ende
gehandelt te werden als met vrij ende
eygen goet, met dese conditie nogtans
dat den langstlevende van hen beyden gehouden
sal sijn de kint ofte kinderen bij hen lieden te-
samen alreede geprocureert ofte nogh te procureeren
ende int leven naetelaten eerlick te alimen-
teren ende opte voeden in eeten drincken cleden
en reden lavenis ende gemack te doen
soo wel in sieckten als in gesontheyt deselve
te doen leren lesen ende schrijven mitsgaders een
hantwerck om haer in dese werelt te connen
erneren ende dat tot den ouderdom van 25
jaeren ofte huywelijckse state ende alsdan aen de selve
kint ofte kinderen uyttekeren een somme van
vijften twintigh gulden van XX-stuyvers stuck eens
sonder meer en dat in plaets vanden legitime
portie kint ofte kinderen in haer overleden ouders
goederen naer regten competerende deselve daer
in instituerende mede bij desen, wijders
verclaerden sij comparanten met alle eerbiedigheyt
uyt haeren naertelaten boedel tesluyten ende
secluderen schout ende weesmeesters van Monster
mitsgaders alle andere weescamers ende geregten
daer haer comparantes sterfhuys soude mogen
comen te vallen oft hare onmondige kint
ofte kinderen comen te wonen ende overlijden
ende verclaerden sij comparanten in derselver plaets
tot voogden over hare naertelate kint ofte
kinderen ende onmondige erftgenaemen te nomineeren
ende stellen hij comparant aen sijn sijde sijn broeder
Leender Engelen Vijversbergh, en sijn swager Cornelis
Arentszn. van Vliet, ende sij comparante ane haer sijde
Cornelis Hendricxsz. van Speck, wonende in Zelant
ende Leendert Willemsz. van Zalm, wonende tot
Monster, gevende de voornoemde voogden
sodanige magt last ende authorisatie als
andere testamentaire voorgden naer regten
toecomt ende behoren te hebben ende
met magt om in caes een vande voornoemde voogden
deser werelt mogten comen te overlijden een
ander voogt in dese aftgesturvens plaets
te mogen verkiesen ende surrogeren
't welck soo geduyren sal tot dat haer comparantes
onmondige naertelate kint ofte kinderen erftgenaemen
tot haren mondige dage ofte huywelicke state als
voren gecomen sal ofte sullen sijn eyndelick
verclaerden sij comparanten dit te wesen haer testament
ende uyterste wille versoeckende ende begerende
dat 'tselve daer vooren sal mogen valideren ende
plaets grijpen 'tsij als testament codicil oft eenige
andere mackinge soo 'tselve best sal comen
bestaen niet tegenstaende eenige ....
concenterende aen mij nots. hier van gemaeckt ende
gelevert te werden instrument in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert ten huyse vande
comparanten ter presentatie van Louris ende Jacob
Jansz. van Valck, gebroeders getuygen van goeden gelove
hiertoe versogt ende gebeden."

Was getekend:
Claes Engelen Vijverberch
Lourens Jansz. vander Valck
Jacob Jansz. vander Valck
"V" Dit merck is bij Marytjen Jansdr. Groen verselfts gestelt
J. v. Heijningen, nots. publ.

Eigen gezin

Vader: Claes Vijverbergh.
Moeder: Leentje Swanevelt.
Getrouwd:27 juni 1688 te Monster.
Kinderen:
Frans Vijverbergh.

Transcriptie van de ondertrouwakte van Claes Vijverberg en Leentje Jansdr Swanevelt:

"Alsoo bij Bailjuw ende welgebore mannen
der Heerlijckheyt van Naeltwijck sijn ingewilligt
ende geconsenteert, de drie huwelijxe proclamatien
van Claes Engelen Vijversbergh, weduwenaer
woonende inde Poeldijck inden ambagte van Monster
als bruydegom ter eenre (zijde), met Leentje Jansdr.
Swanevelt, jongedogter woonende inden bailjuwschappe
van Naeltwijck voornoemd als bruyt ter andere zijde
met versoeck dat deselve geboden bij schout en schepenen
van Monster voornoemd insgelijx mogen werden geconsenteert
soo is't dat een ygelijck bij desen wert geadverteert.
dat alle die gene, die eenige regt, actie ofte preten-
tie op deselve personen vermeynt te hebben, 't sij
in cas van naderheyt van maegschap trouwbeloften
ofte anders, 't selvige met behoorlijcken verificatien
aende respective secretaryen van Monster en Naeltwijck
sulle hebben in te brengen, waer van de eerste
proclamatie sal werden gedaen, op huyden den 13e
Juny 1688."

J .... van mij secretaris,
W. Vroom

"het eerste gebodt gegeeven bij
mijn geregts Boode tot Monster
op den 13e Juny 1688
het tweede gebodt gegeeven bij
mijn Boode tot Monster op den
20e Juny 1688
het derde ofte het laeste
gebodt gegeeven bij mijn Boode
tot Monster op den 27e Juny
1688

attesteren ick ondergeschreven geregts boode der
heerlickheyt Monster ende Polanen dat de drie
huywelijckse proclamatien van Claes Engelen
Vijversbergh en Leentjen Jans. Swaneveldt zijn gegeeven
sonder datter eenige verhinderingh is voorgekoomen,
actum Monster den 27e Juny 1688."

getekend: ....

Eigen gezin

Vader: Claes Vijverbergh.
Moeder: Maertjen van der Voort.
Getrouwd:19 november 1690 te Monster. Weduwe van Cornelis Simonszn Tas.