Stamboom familie Collée-VijverbergDatabase statistieken:

Personen: 5258
Gezinnen: 1993
Familienamen: 1292

Top 10 familienamen:

1 Vijverberg 953
2 Collé 279
3 Collée 140
4 Hilgersom 138
5 Leeuwen van 53
6 Groenewegen 50
7 Vollebregt 45
8 Raaphorst 42
9 Romeijn 36
10 Zwinkels 33

Gebeurtenissen van 13-06:

Geboren:
1825 Joannes Alexander Collé
1846 Anna Kampert
1910 Johan Collée

Gedoopt:
1754 Elisabeth Maria de Graaf
1777 Joannes Collé

Overleden:
1851 Gerardus Josephus Collé
1879 Cornelia Collé

Begraven:

Gecremeerd:


Laatste update : 01-06-2013
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Stamboom van Pieter Aryszn VijverbergVerwantschap met Joseph Collée

Pieter Vijverberg
° ± 1697
† Sand-Ambacht, 14-7-1757
Bouwman op de Hoge Bomen
Willem Vijverberg
° Sand-Ambacht, 23-12-1739
† Zoetermeer, 19-12-1783
Bouwman
Gerrit Vijverberg
° Zoetermeer, 10-1-1777
† Zoetermeer, 23-10-1844
Eigenaar
Krijn Vijverberg
° Zoetermeer, 23-11-1809
† Stompwijk, 19-6-1889
Bouwman
Gerardus Vijverberg
° Zoetermeer, 21-9-1852
† Den Haag, 29-7-1929
Landbouwer
Andries Vijverberg
° Zoetermeer, 31-7-1881
† Den Haag, 2-10-1946
Voerman
Joop Collée
° Den Haag, 9-7-1913
† Den Haag, 6-1-1976
Loodgieter
Lisa Vijverberg
° Den Haag, 16-7-1913
† Den Haag, 3-2-1961


Persoonsgegevens

Naam:Pieter Vijverberg.
Geslacht:Mannelijk.
Geboren:ongeveer 1697
Overleden:14 juli 1757 te Sand-Ambacht.
Begraven:19 juli 1757 te Naaldwijk. Voor het openen van het graf en 2 uur luiden, 6 gulden. (Algemeen Rijksarchief Den Haag, DTB Naaldwijk nr. 10)
Beroep: te Sand-Ambacht. Bouwman op de Hoge Bomen.

Ouderlijk gezin

Vader: Arie Vijverberg.
Moeder: Cornelia van Rijt.
Broers en zussen:
Pieter Vijverberg.

Eigen gezin

Vader: Pieter Vijverberg.
Moeder: Catharina (of Cornelia?) Cortendijck.
Getrouwd:7 juni 1733 te Sand-Ambacht. Pieter Vijverberg & Catharina Cortendijck.gehuwd voor de kerk op 07-06-1733 te Poeldijk (rk)
Kinderen:
Ary Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Cornelis Vijverberg.
Willem Vijverberg.
Maria Vijverberg.
Gerardus Vijverberg.
Cornelia Vijverberg.
Anna Vijverberg.
Beatrix Vijverberg.
Anna Vijverberg.
Catharina Vijverberg.
Anna Vijverberg.

Transcriptie van de akte van ondertrouw van Pieter Vijverberg en Catharina Cortendijck:

"Schout en schepenen van Zantambacht hebben ingewilligt om van het raedhuys van 's-Gravenzande afgecondigt te werden, de drie huwelijkse proclamatien van; Pieter Arentse Vijverbergh, jongman geboortigh en woonachtigh in Zantambacht, met Catharina Cornelis Cortendijck, jongedochter, geboortig van Delfgauw, en mede wonende in Zantambacht, en zullende de voorschreven personen in gevalle in middels geen wettelijcke verhindering voor komt, naer het derde gebot in den huwelijken staat werden bevestigt, actum den 22e May 1733.
In kennisse van mij Secretaris: P. v. Vroom
het eerste gebod gepuibliceert den 24e Mey.
het twede gebod gepuibliceert den 31 dito.
het derde gebod gepuibliceert den 7e Juny.
sonder dater enige verhinderinge zijn voor gekomen
Bij mijn substituyt boden:
B. Sprockenburg"

Transcriptie van de trouwakte van Pieter Vijverberg en Catharina Cortendijck:

"Op huyden sijn voor ons schepenen der heerlijckheyt van Zantambacht in den huwelijcken staat bevestigt Pieter Arentse Vijverbergh, jongman geboor­tigh en wonagtigh in Zantambacht, met Catharina Cornelise Cortendijck, jongedogter, geboortigh van Delfgauw, mede wonende in Zantambacht, actum den 7e Juny 1733.

Joris Bieslandt
Leendert van Stal duynen"

Uit het rechtelijk archief Naaldwijk, inventarisnr. 21:

"Op 25-10-1757 compareerde Catharina Cortendijck, weduwe, woont in Sand-Ambacht, als erfgename van haar man volgens testament op 11-9-1733 voor Cornelis Pynacker, notaris te Delft gepasseerd, te kennen gevende dat sij comparante exact had nagegaan den geheele boedel, bijden voornoemde hare man op den 14-7-1757 met den dood ontruymt en nagelaten en bevonden dat deselve boedel sedert dato van de voorsijde testamente merkelijk was aangegroeid en mitsdien genegen was haar 8 kinderen vij voorn. hare man in huwelijk verwekt; met name Ary, reeds meerderjarig; Cornelis, 18 jaar; Willem, 17 jaar; Maria, 16 jaar; Gerrit, 15 jaar; Cornelia, 13 jaar; Antje, 10 jaar; Beatrix Pieterse Vijverberg, 9 jaar, ter voldoeninge van hun legitieme portie bij vorengenoemd testament begroot op ƒ 100.- daar de staat des boedels het toe­liet, verklaarde zij uit opregte genegenheid haare kinderen tesamen te bewijsen eene somme van ƒ 3.000.-, belovende den volgende bij mondige dage of huwelijke uitte keren eene somme van ƒ 375.- (ieder).
De voogden waren Leendert v.d. Meer uit De Lier en Pieter Bergman uit Naaldwijk."

Hieruit valt af te leiden dat Pieter en Catharina goed geboerd hadden!

Transcriptie van het testament van Catharina Kortendijk, weduwe van Pieter Vijverberg (uit het rechtelijk archief Naaldwijk, inventarisnr. 41):

"Testament van een persoon
dewelke verklaart heeft beneden
de 20.000 glds. gegoed te sijn
niet inhoudende enige making
van fideicommis ....

Op huyden den 13e Maart 1772 Compareerde voor Gijsbert van den Berg en Cornelis Treus, schepenen van Naaldwijk, de eerbare Catharina Kortendijk, weduwe van wijlen Pieter Vijversberg woonende aen den Ouden Dijk onder Zand-ambagt, en alhier present binnen Naeldwijk, schepenen bekent, zijnde gesond, gaende en staende, haer verstand en redenen magtig ende gebruykende; te kennen gevende genegen te weesen, om van haere na te laeten goederen te disponeren 'tselve doende soo sij betuygde uit vrije ende onbedwongen wille, ende met expresse heroeping ende vernietiging van alle voorgaende testamenten, codicillen en andere makingen van uyterste wille, bij haer voor dato deeses, op enigerley wijse hoe genaemt, gemaekt of gepasseert;
Mitsdien disponerende, verklaerde de testatrice tot haer algeheele erfgenaemen, van alle de goederen hoe genaemt, bij haer met de dood te ontruymen en na te laeten, te benoemen ende stellen ieder voor een geregte fili­ale portie, haere agt kinderen namentlijk: Ary, Cornelis, Willem, Maria, Gerrit, Cornelia, Antje en Beatrix Pieters; Vijversberg of bij voor over­lijden derselver wettige nagelaete kind of kinderen bij representatie met volle regt en titul van institutie.

Voorts verklaerde de testatrice haer expresse wil en begeerte te sijn; dat Leendert Persoon, als in huwelijk hebbende de voorn. Cornelia Pietersdr. Vijversberg, de keuse en vrijheid sal hebben, om na haer testatrices overlijden, de drie mergen weyland gelegen in de Vlietpolder aen de Zuidzijde van den Langenbroek onder Naaldwijk belent ten Oosten Gerrit Spanjersberg, ten Westen de nagemelde ses mergen drie hond, te Zuiden de Oostwatering en ten Noorden de Broekweg, vrij en onbelast, behoudens de heer sijn regt, uit den gemeenen boedel aen te staen en in eygendom over te ne­men, voor de somme van agtien hondert guldens als mede de negen hond weyland, gelegen als voren aen de Noordzijde van gemelde Broekweg, belent ten Oosten de vrouw van Maesland's erve, ten Westen den armen van Naeldwijk, ten Zuiden meergemelde weg en ten Noorden de heer Commis Scheurleer, insgelijks in eygendom aen te staen en over te nemen voor de somme van ses hondert guldens;

Item dat haer voorn. soon Gerrit Pieterszn Vijversberg mede de keuse en vrijheid sal hebben om de twee perceelen weyland, tesamen groot ses mergen drie hond, gelegen als voren belent ten Oosten de voors. drie mergen, ten Westen Leendert Persoon, en sijn doorlugtige hoogheyd, ten Zuyden de Oostwatering en ten Noorden de meergemelde Broekweg, mede vrij en onbelast als voorschreve, uit den gemeenen boedel in eygendom aen te staen en over te nemen voor de somme van drie duysent vier hondert guldens; alsmede het blok koorn tienden, genaemt het olyblok, gelegen onder Zandambagt, insgelijks in eygendom aen te staen en over te nemen voor de somme van twee duysent vier hondert guldens;

Zullende de voorn; Leendert Persoon en Gerrit Pieterszn. Vijversberg beyde gehouden sijn, binnen de tijt van ses weeken na haer testatrices overlijden, in opsigte van de voors; keuse hun te declareren, en verder verpligt sijn binnen veertien dagen nadat haer testatrices roerende goederen sullen weesen gewaerdeert aen de verdere mede erfgenaemen in contant gelt ter hand te stellen, het meerder bedraegen van de overgenoomen goederen, dan elks erfdeel komt uyt te maeken; en bovendien geheel en alleen ook moeten draegen, alle sodanige lasten en costen, als tot bekooming van den vollen eygendom der voorsz; goederen aen 't gemeeneland als andersints betaelt moet werden;

Wijders begeert de testatrice wel expresselijk dat alle de paerden, koeyen en andere levende haaf, wagens, rijtuygen, bouwgereetschappen geene uytgesondert, alsmede koorn, hooy, stroo en besaayte velde door drie neutraele persoonen hen des verstaende door de nagenaemde executeurs en voogden te benoemen ten tijden hierna gemelt sullen moeten werden gewaerdeert, en dat vervolgens voorn. Gerrit Pieterszn. Vijversberg de keuse en vrijheyt sal hebben om alle de opgemelte goederen ten prijse soo als die gewaerdeert sijn, voor sijn rekening aen te staen en over te nemen, mits het beloop der somme boven sijn erfdeel aen de andere mede erfgenaemen uytkerende en goed doende;

Begerende de testatrice al verder dat alle haere meubilaire goederen, huyslinnen en wollen niets uytgesondert, insgelijks door drie neutraele persoonen als voors. te benoemen, sullen moeten werden gewaerdeert, en dat de voorn. Gerrit Pieterszn. Vijversberg de keuse en vrijheyt sal hebben om alle of enige van die goederen ten prijse soo als die gewaerdeert sijn, voor sijn rekening aen te nemen mits het beloop der somme als voors. goed­doende, zullende verder dat gedeelte van de meubelen, huyslinnen en wollen, het geene door denselve haere soon sal overgelaeten werden, benevens alle haere testatrices kleederen, linnen wollen, goud en silverwerk, tot haer lijf behoort hebbende, onderling onder haere meerderjarige erfgenaemen bij opveylinge aen den meestbiedende moeten werden verkogt, of bij blinde lootinge verdeelt, soo als de na te noemen executeurs dat sullen reguleeren;

Nog begeert de testatrice dat in cas haar sterfdag in de voor of nasomer mogt vallen, den boedel gemeen gehouden, en aen de waerneming van voorn. haer soon Gerrit Pieterszn. Vijversberg onder behoorlijke verantwoording toevertrouwt sal moeten werden, tot half Maart daer aen volgende, wanneer de waerdering van den geheelen boedel eerst sal mogen werden gedaen, in voegen als hier vooren is gemelt;

Ende ingevalle een of meer van haer testatrices kinderen en erfgenaemen zig quamen aen te kanten, tegens het geene hier boven aengaende de verde­ling en gestelde keuse haerer goederen, met het effect en gevolg vandien, is gedisponeert; zo verklaerde zij testatrice de sodanige van haere kinderen alleen te institueren in de simple en bloote legitime portie onder de continge van alle hetgeene naer scherpheyt van regten kan of mag geschieden en in het verdere of resterende der filiale portie van sodanige tegen­strevers te institueren tot mede erfgenaemen derselver wettige kinderen in eguale portien of bij gebreke van deselve die geene van haare kinderen of kindskinderen bij representatie die haer gerust en vreedelijk koomen te gedraegen;

Voorts verklaerde de testatrice met eerbiedige uytsluyting van den heer schout en weesmannen van Zand-ambagt en van alle andere geregten en weeskameren waer ter plaatse en uyt wat hoofde het ook soude mogen weesen tot executeurs van dit haer testament; en voogden over haere minderjarige en toesigt behoevende erfgenaemen, te versoeken en aen te stellen, haere zoons Ary Pieterszn. Vijversberg, woonende in de Lier, en Pieter Huibregtszn. Van der Maerel, onder Monster, gevende aen alle deselve sodanige ample magt, last en gesag, als executeurs en voogden naer regten competeert, en kan of mag gegeven werden, en speciael de magt van assumptie, en surrogatie tot so lange sulx nodig sal sijn.

Aldus gedaen en gepasseert, binnen het ambagtshuys te Naeldwijk op dato voorschreven ten overstaen van voorn, schepenen;

+ Dit merk gestelt bij Catharina Kortendijk
Gijsbert vanden Berg,
Corn.s Treus,
Mij present de secretaris:
J.H. Epenhuysen"